Bezpečná úschova zbraní

Média a policajné štatistiky neustále prinášajú informácie o násilných trestných činoch s použitím zbraní. V niektorých prípadoch ide o nehody spôsobené strelnými zbraňami, ktoré boli získané násilným spôsobom či jednoducho vzatím poľovníckej pušky z „otcovej izby“.
    Vlastníctvo akejkoľvek zbrane prináša so sebou veľkú zodpovednosť hlavne z hľadiska rizika jej úmyselného alebo neúmyselného zneužitia. Zbraň však vnímame aj ako majetok, predovšetkým v prípadoch, že ide o zbrane veľmi drahé a vzácne.     
     Každopádne je každý vlastník alebo držiteľ zbrane povinný zbraň  a strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
     Na Slovensku platná legislatívna úprava podľa zákona č. 190/2003 Z.z. (zmena: 457/2004 Z.z. a 132/2005 Z.z.) v § 55 Zabezpečenie zbraní a streliva vyžaduje:
(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom. 
(2) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov, sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom skriňovom trezore.
(3) Ručná zbran kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skrinovom trezore.

     Zákon týmto vymedzuje rámec podmienok úschovy zbraní a streliva – chýba však k tomu vykonávací predpis, ktorý by bližšie charakterizoval a určoval jednotlivé podmienky úschovy zbraní. Vykonávacia vyhláška č.555/2003 k tomuto zákonu rieši len niektoré ustanovenia, nešpecifikuje bližšie požiadavky na trezory, resp. skrine, v ktorých je možné ukladať zbrane. Pre orientáciu v problematike si však môžeme vypomôcť právnymi ustanoveniami platnými v Českej republike. V „ Nařízení vlády č. 338/2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva ...“ sa stanovuje, že za technicky spôsobilé sa pre účely zabezpečenia uschovaných, uložených alebo uskladnených zbraní kategórie A, B, alebo C v počte do 10 ks alebo streliva v počte do 10 000 nábojov považujú:
     a) uzamykateľné oceľové schránky alebo uzamykateľné oceľové skrine, ktoré spĺnajú požiadavky odolnosti proti vlámaniu min. 15 odporových jednotiek (RU) podľa normy ČSN EN 1143-1 a sú vybavené zámkom s vysokou bezpečnosťou v triede A podľa ČSN P 165110.
     b) zvláštnou kategóriou je uzamknuté zariadenie, ktoré je neoddeliteľne ukotvené do steny, stropu alebo podlahy zhotovených z tehál, betónových panelov alebo podlahy zhotovených z tehál, betónových panelov alebo obdobného stavebného materiálu a vybavené zámkom s vysokou bezpečnosťou zaradenou do triedy A podľa ČSN P 165110 resp. EN 1300.

Pri počte viac ako 10 zbraní a viac ako 10000 nábojov sa za technicky spôsobilé na účely zabezpečenia uschovaných, uložených alebo uskladnených zbraní považuje:
a) uzamykateľný skrinový trezor, ktorý spĺna požiadavky na skrinový trezor triedy I. podľa ČSN EN 1143-1,
b) alebo uzamknutá miestnosť s trezorovými dverami, ktoré spĺnajú požiadavky IV bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1143-1.
Uvedená norma ČSN EN 1143-1 má slovenský ekvivalent v norme STN EN 1143-1.

     Z porovnania platných právnych predpisov v SR a ČR je zrejmé, že u našich západných susedov sú taxatívne vymedzené požiadavky na úschovné objekty, síce prísnejšie, na druhej strane však jednoznačné a pomerne ľahko kontrolovateľné.
     Pri hodnotení bezpečnosti úschovného objektu podľa uvedených noriem sa hodnotí čas v minútach, za ktorý je prekážka prekonaná a sú stanovené hodnoty prielomovej odolnosti v jednotkách RU pri použití náradia a nástrojov /sekáč, páčidlo, elektrické náradie a pod./, ktoré sú kategorizované podľa ich účinnosti. Na základe normou stanovených postupov a dosiahnutých časov pri prielome úschovného objektuv autorizovanej skúšobni je možné vypočítať dobu, počas ktorej by úschovný objekt mal odolávať napadnutiu a na základe dosiahnutého počtu odporových jednotiek RU pri prielome priradiť bezpečnostnú triedu /viď tabuľku/ .
 

Tabuľka č. 1 – minimálne požiadavky pre klasifikáciu trezorov

Bezpečnostná trieda
-kategória odolnosti

 

Hodnota prielomovej o
dolnosti

 Pevnosť
ukotvenia 1)

 Zámky

Čiastočný
prielom 

 Úplný
prielom

Požadovaná
sila 

Množstvo

Trieda
podľa EN
1300

RU

RU

kN

Z1

 

 

 

 

 

Z2

15

15

15

1

A

0

30

30

30

1

A

I

30

50

50

1

A

II

50

80

50

1

A


1) pevnosť ukotvenia pre mobilné trezory o menšej hmotnosti ako 1000 kg.

Odporová jednotka :RU znamená odolnosť proti vlámaniu, ktorá vyplýva z jednominutového použitia náradia s hodnotou koeficientu náradia rovno 1 a so základným ocenením rovno 0.
Hodnota prielomovej odolnosti – číselná hodnota v odporových jednotkách RU vypočítaná pre každú skúšku.

Obyčajná kovová skrina či schránka nepredstavujú pre zlodejov žiadnu prekážku. Úschovný objekt, ktorého hodnota prielomovej odolnosti je 15 RU je možné prekonať v čase 2 – 5 minút. Skutočné časy sú však vyššie a závisia od podmienok, kvality náradia a „zručnosti“ páchateľov.
Potom je len na majiteľovi zbraní aby zvážil, akú hodnotu majú jeho zbrane a či v prípade „záujmu“ o jeho zbrane čas potrebný na vlámanie stačí na to, aby efektívne zakročil a znemožnil ich odcudzenie príp. zneužitie. Čím vyššia je bezpečnostná trieda úschovného objektu, tým je potrebný dlhší čas na prielom a tým aj menšia pravdepodobnosť prekonania.

     Za bezpečné uloženie môžeme považovať úschovu zbraní a streliva v uzamykateľnej oceľovej bezpečnostnej skrini alebo skrinovom trezore, ktorý spĺna kritéria odolnosti voči vlámaniu, t.j. podmienku 15RU a viac. Takýto úschovný objekt by mal mať zároven vnútornú samostatne uzamykateľnú schránku na strelivo a musí byť ukotvený o podlahu alebo o zadnú stenu. Uvedené podmienky spĺnajú bezpečnostné oceľové skrine  certifikované pre bezpečnostnú kategóriu Z2 alebo uzamykateľné trezory  s certifikátom bezpečnostnej triedy 0. a I.

      Pripomíname, že úschovou zbrane v bezpečnostnej skrini triedy Z2 splníme síce podmienku zákona, šikovný zlodej si s nou však predsa len poradí. Kto si plne uvedomuje zodpovednosť za zbran, zvolí teda radšej kvalitnejší bezpečnostný trezor na svoje zbrane.
     Ako už bolo uvedené vyššie, úschovným objektom môže byť bezpečnostná skrina, sejf (t.j. bezpečnostná schránka) alebo certifikovaný trezor. Pri rozhodovaní o kúpe úschovného objektu si treba všímať jeho konštrukciu, konkrétne:
                          - plášť (jednoplášťová alebo dvojplášťová), 
                          - hrúbku stien (3-8 mm), 
                          - ich výpln (dôležité v prípade protipožiarnej odolnosti a vyšších bezpečnostných tried)
                          - otvárací mechanizmus dverí (jednostranný, trojstranný), 
                          - počet čapov,
                          - ochranu zámku (kalená mangánová platna proti prevŕtaniu)
Spôsob uzamykania je možný troma spôsobmi a ich kombináciami:

  • bezpečnostný trezorový zámok na kľúč /obojstranný motýľkový trezorový kľúč/,
  • mechanický kódový zámok otváraný číselnou kombináciou, náročnejší na zaučenie
  • elektronický kombinačný zámok, ktorý poskytuje najvyšší komfort obsluhy.

       Spôsob uzamykania nemá priamy súvis s bezpečnosťou trezoru. Je teda len na Vás, či zvolíte kľúč a nevadí Vám jeho nosenie, alebo sa obávate odcudzenia kľúča a radšej si budete pamätať kód od elektronického zámku, alebo číselnú kombináciu k mechanickému kódovému zámku, ku ktorému nie sú potrebné batérie no je náročnejší na obsluhu.

Bezpečnostná trieda klasifikuje odolnosť úschovného objektu proti vlámaniu – otvoreniu a to z hľadiska času a použitia rôznych vlamačských nástrojov. Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Každý certifikovaný trezor musí mať zároven údaje o bezpečnostnej treide uvedené na štítku na vnútornej strane dverí. 
      
      Pri rozhodovaní o veľkosti trezoru myslite aj do budúcnosti – množstvo uschovaných cenností môže časom pribudnúť a Vy oceníte dostatočne veľký priestor a vhodné vnútorné vybavenie trezoru. Premyslite si tiež vopred miesto kde bude Váš trezor stáť, pretože každý trezor alebo bezpečnostná skrina s hmotnosťou menšou ako 1000 kg musia byť ukotvené oceľovými, prípadne chemickými kotvami o pevnú stenu alebo podlahu.

      Venujte prosím výberu bezpečnostnej skrine na zbrane alebo trezoru dostatok času a získajte pre seba a svojich blízkych väčší pocit isto ty zabezpečenia Vašich zbraní.

BONPRODUCT s. r. o. , Banská Bystrica, www.trezor.sk