Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Zbraňová amnestia

Image

Poslanci NR SR prelomili veto hlavy štátu, ktorý vládny návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive vrátil do parlamentu na prerokovanie a od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010, nebude za dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej zbrane alebo streliva hroziť stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.

Schválenou právnou úpravou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa vkladá „Zánik trestnej činnosti nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010“, má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie možnosť dobrovoľne odovzdať strelnú zbraň alebo strelivo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Počas tohto obdobia zaniká trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním strelnej zbrane alebo streliva.

Osobe, ktorá dobrovoľne odovzdá strelnú zbraň alebo strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, sa na danom útvare vyhotoví písomné potvrdenie o odovzdaní zbrane alebo streliva. Písomné potvrdenie sa vydá samostatne na každú odovzdanú zbraň. Následne bude zbraň respektíve strelivo prostredníctvom oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru, v pôsobnosti ktorého bola zbraň respektíve strelivo dobrovoľne odovzdané, zaslané na znalecké skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, kde sa každá zbraň podrobí kriminalistickej expertíze - skúmaniu, či s ňou nebol spáchaný trestný čin. Ak sa potvrdí, že zbraň nebola použitá pri trestnej činnosti, ten, kto ju odovzdal, bude môcť požiadať o jej zaevidovanie alebo previesť na inú oprávnenú osobu, v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú oprávnenú osobu v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu.

Amnestia pomôže znížiť počet nelegálne držaných zbraní a streliva a uľahčí identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním rôznej trestnej činnosti. Pri prvej zbraňovej amnestii v SR v rokoch 2005-2006 občania odovzdali cca 3500 zbraní.

autor: RNDr. Peter Jabrocký