Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Návrh zákona č. 190/2003 Z.z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Amnestia 2014-2015

Poslanci NR SR schválili vládny návrh novely zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, nebude za dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej zbrane alebo streliva hroziť stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.

Povinnosti a priestupky

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

 1. dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
 2. zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 3. zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 4. predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor, zbrojný preukaz,zbraň,na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,
 5. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
 6. mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,
 7. odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin (vymenované sú v sekcii zbrojný preukaz), ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane,
 8. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
 9. pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
 10. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
 11. viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 12. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
 13. prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
 14. strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa zákona o strelných zbraniach alebo podľa osobitného predpisu alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku.
 15. odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) až f),

 16. dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.

Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,
 3. výkonu zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 4. cvičnej alebo športovej streľby,
 5. vystavovania zbrane alebo streliva,
 6. prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane alebo
 7. odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy,
 8. znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.

Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako sú uvedené v predchádajúcom odseku je možné len na základe písomného súhlasu Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

 1. previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
 2. mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,
 3. mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
 4. držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
 5. viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
 6. ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.

 

Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať rokov podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.

 

Priestupky

Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

 1. bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa zákona o strelných zbraniach,
 2. poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f) zákona o strelných zbraniach,
 3. urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
 4. poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o strelných zbraniach.

Prejednanie priestupku

Priestupky na úseku strelných zbraní prejednáva Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Za priestupok podľa predchádzajúceho odseku a to písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1650,50 € (50 000,- Sk) a za porušenie písm. c) a d) možno uložiť pokutu až do 663,50 € (20 000,- Sk).

zdroj: www.minv.sk

Správne poplatky

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

 

Položka 30

 1. Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 € ,
 2. Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška 49,50 €,
  2. opakovaná skúška 26,50 €,
 3. Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu  16,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 €,
 5. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 €,
 6. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 €,  
 7. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 €,
 8. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až g) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámka

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži vyberie sa poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

 

Položka 31

 1. Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 16,50 €,  
 2. Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 16,50 €
 3. Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane 6,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom 33 €,
 5. Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 99,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až e) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných  zmlúv  poskytuje  pri  ich  pobyte  na území  Slovenskej  republiky osobná ochrana a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
 • Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré  vykonávajú  funkciu  člena  poľnej stráže  podľa zákona  Národnej  rady Slovenskej  republiky č. 255/1994 Z.z.o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.
 • Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie,ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie,ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

 

Položka 32

 1. Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 16,50 €
 2. Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 9,50 €,
 3. Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva 165,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

Poznámka

 • Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

zdroj: www.minv.sk