Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

 1. dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
 2. zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 3. zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 4. predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor, zbrojný preukaz,zbraň,na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,
 5. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
 6. mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,
 7. odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin (vymenované sú v sekcii zbrojný preukaz), ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane,
 8. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
 9. pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
 10. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
 11. viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 12. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
 13. prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
 14. strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa zákona o strelných zbraniach alebo podľa osobitného predpisu alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku.
 15. odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) až f),

 16. dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.

Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,
 3. výkonu zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 4. cvičnej alebo športovej streľby,
 5. vystavovania zbrane alebo streliva,
 6. prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane alebo
 7. odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy,
 8. znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.

Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako sú uvedené v predchádajúcom odseku je možné len na základe písomného súhlasu Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

 1. previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
 2. mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,
 3. mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
 4. držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
 5. viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
 6. ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.

 

Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať rokov podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.

 

Priestupky

Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

 1. bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa zákona o strelných zbraniach,
 2. poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f) zákona o strelných zbraniach,
 3. urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
 4. poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o strelných zbraniach.

Prejednanie priestupku

Priestupky na úseku strelných zbraní prejednáva Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Za priestupok podľa predchádzajúceho odseku a to písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1650,50 € (50 000,- Sk) a za porušenie písm. c) a d) možno uložiť pokutu až do 663,50 € (20 000,- Sk).

zdroj: www.minv.sk

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

 

Položka 30

 1. Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 € ,
 2. Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška 49,50 €,
  2. opakovaná skúška 26,50 €,
 3. Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu  16,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 €,
 5. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 €,
 6. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 €,  
 7. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 €,
 8. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až g) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámka

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži vyberie sa poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

 

Položka 31

 1. Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 16,50 €,  
 2. Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 16,50 €
 3. Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane 6,50 €,
 4. Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom 33 €,
 5. Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 99,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až e) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných  zmlúv  poskytuje  pri  ich  pobyte  na území  Slovenskej  republiky osobná ochrana a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
 • Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky

 • Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré  vykonávajú  funkciu  člena  poľnej stráže  podľa zákona  Národnej  rady Slovenskej  republiky č. 255/1994 Z.z.o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.
 • Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie,ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
 • Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie,ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

 

Položka 32

 1. Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 16,50 €
 2. Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 9,50 €,
 3. Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva 165,50 €.

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

Poznámka

 • Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

zdroj: www.minv.sk

Podmienka na vydanie zbrojného preukazu v inom členskom štáte Európskej únie

Podľa čl. 7 Smernice rady z 18. júna 1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní nikto nesmie nadobudnúť strelnú zbraň pokiaľ ho tento členský štát Európskej únie na to neoprávni. Žiadne takéto oprávnenie sa nesmie vydať občanovi s trvalým pobytom v inom členskom štáte  bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu.

Podanie žiadosti

Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) v inom členskom štáte musí obsahovať:

 • osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu na území Slovenskej republiky),
 • kontaktnú adresa žiadateľa.

Žiadosť sa podáva na odbore dokladov a evidencií, Prezídia Policajného zboru.

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) sa zasiela na kontatktnú adresu žiadateľa.

zdroj: www.minv.sk

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených v zákone o strelných zbraniach a strelive a to na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa mieta pobytu žiadateľa.

Podanie žiadosti

Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu, zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

 • osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu); ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
 • číslo dokladu totožnosti žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • druh zbrane,
 • skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
 • ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa nasledovného odseku; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

Vydanie nákupného povolenia

Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

 • nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
 • uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
 • ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
 • výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží udelenú výnimku.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

Zaevidovanie zbrane

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru; v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

zdroj: www.minv.sk

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

 1. vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
 2. opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
 3. nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
 4. vypožičiavanie,  prenájom a úschova zbraní a streliva,
 5. uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
 6. výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 7. prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

Vydanie zbrojnej licencie

Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

 • je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
 • písomne požiada o jej vydanie,
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
 • preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa zákona,
 • preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.

Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,

 • majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti (pozri časť zbrojné preukazy).

Podanie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

 • osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu), obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby  podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
 • dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
 • miesto uloženia zbraní,
 • skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
 • osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v žiadosti o vydanie zbrojnej licencie.

zdroj: www.minv.sk

 

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 5. držanie zbrane a streliva na športové účely,
 6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Vydanie zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

 1. písomne požiadala o jeho vydanie,
 2. je plne spôsobilá na právne úkony,
 3. dosiahla predpísaný vek, 
 4. je bezúhonná a spoľahlivá,
 5. je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 6. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 7. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 8. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podanie žiadosti

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 1. osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu),
 2. číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 3. skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 4. odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 • potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.

 

Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov, ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého.

Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

 Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za:

a) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo

b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona, spáchaný násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.

 

Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona nepovažuje ten,

 1. koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
 2. kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, 
 3. kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
 4. kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 99,50 € alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch odňatý zbrojný preukaz,
 5. kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
  1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
  2. na úseku obrany štátu,
  3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím
  4. na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo
 6. kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

zdroj: www.minv.sk