Opatrenia na úseku zbraní a streliva

Od 17.3. 2020 do odvolania platí:

  • pozastavenie akejkoľvek agendy ako je vydávanie ZP, nových ZP, európskych ZP, nákupných povolení, zbrojných sprievodných listov, zbrojných licencií, povolení na prevádzkovanie strelníc, potvrdenie a vypožičaní alebo prenájme zbraní, výnimiek, prevodov zbraní (aj kúpa - predaj), a iných úkonov vyžadujúcich prítomnosť žiadateľa.  
  • VÝNIMKY (musíte sa dostaviť na policajný útvar!): 
    1. odovzdanie zbraní do úschovy po skončení platnosti ZP § 25(napr. ak vám ZP skončil pred 12.3. 2020 - vznik mimoriadnej situácie), zbrojnej licencie - § 32
    2. Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť - platí iba ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu pred vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok. 

    Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).platí iba ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu pred vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok. 

- - presné informácie si overte na príslušnom oddelení OR PZ !!! --         

 --  v prípade zmien vás budeme informovať--

--zdroj Min. vnútra --