Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Amnestie zbraní v SR a ČR

 V rámci bývalého Československa bolo odhadovaných približne 200 000 nelegálnych zbraní, preto sa hľadajú metódy, ako tento počet aspoň čiastočne zredukovať.

Zodpovedné inštitúcie si to uvedomujú, čomu nasvedčujú aj tri zbraňové amnestie, ktoré mali za úlohu znížiť počet týchto zbraní a streliva. Prvá amnestia trvala 12 mesiacov a prebehla od 14.4.2005 do 14.4.2006. Druhá amnestia trvala 7 mesiacov od 1. 11. 2009 do  31. 5. 2010. Tretia amnestia v dĺžke 6 mesiacov bola vyhlásená 1. 11. 2014 a trvala do 31. 5. 2015. V troch amnestiách bolo spolu odovzdaných 10865 zbraní (Tab. č. 1), čo je iba zlomok z celkového odhadovaného počtu. Po skúsenostiach v prvej amnestii (osoby odovzdávali aj strelivo), bolo v druhej a tretej amnestii umožnené odovzdať legálne aj  strelivo. Počas týchto dvoch amnestií bolo spolu odovzdaných 82010 ks streliva (náboje, nábojky, strely). V susednej ČR prebehla v roku 2014 už štvrtá amnestia. Celkový počet odovzdaných zbraní u našich susedov bol 21537 ks (Tab. č. 2). Strelivo bolo možné odovzdať iba v poslednej amnestii, pričom odovzdaných bolo 468 351 ks streliva. Každá zbraň prešla porovnaním so zbierkou nábojníc a striel z  neobjasnených trestných činov. Pozitívny výsledok tohto porovnania nebol zaznamenaný.  

 

Tab. 1 [Počet zbraní a streliva odovzdaných v rámci zbraňovej amnestie v SR][1]

 

 

zbrane

strelivo

1. amnestia

3463

nebolo súčasťou amnestie

2. amnestia

4367

45684

3. amnestia

3035

36326

spolu

10865

82010

 

Tab. 2 [Počet zbraní a streliva odovzdaných v rámci zbraňovej amnestie v ČR][2]

 

 

zbrane

strelivo

1. amnestia

3704

nebolo súčasťou amnestie

2. amnestia

4192

nebolo súčasťou amnestie

3. amnestia

7897

nebolo súčasťou amnestie

4. amnestia

5744

468 351

spolu

21537

468 351

 

Pri posledných amnestiách (SR aj ČR) môžeme pozorovať, že došlo k poklesu odovzdaných zbraní. U nás možno pokles odovzdaných zbraní sledovať už pri tretej amnestii, v ČR až vo štvrtej. Dôvodom neodovzdania zbraní pri zbraňovej amnestii je nedôvera obyvateľstva voči takémuto kroku. Táto nedôvera pramení aj v súvislosti s historickým pozadím, kde ešte staršie generácie pamätajú obdobie druhej svetovej vojny, resp. obdobie prísneho postihu za nedovolené ozbrojovanie v rokoch 1945 až 1989. Taktiež k tomu neprispieva Rusko – Ukrajinský konflikt, ktorý sa odohráva v susednom štáte, a mnoho iných faktorov. Na druhej strane,  v rámci amnestii bolo odovzdaných mnoho vzácnych zbraní, ktoré už môžu robiť radosť svojim majiteľom legálne.  

 

O tom, že mnoho zbraní nelegálnej výroby (zbrane podomácky vyrobené, resp. upravené) nebolo odovzdaných, sčasti potvrdzuje aj skutočnosť, že kým pri skúmaných zbraniach (v KEÚ PZ) predstavujú  zbrane nelegálnej výroby percentuálny podiel cca 10 - 12 % z celkového počtu skúmaných zbraní, tak v rámci amnestií ich bolo iba cca 2 - 5 %. Tieto zbrane v drvivej väčšine odovzdávali osoby, ktoré ich našli po zosnulých členoch rodiny a v menšej miere osoby, ktoré ich našli pri prerábaní kúpenej nehnuteľnosti.

 

Podomácky vyrobená zbraň vysokej technickej úrovne, kalibru 22 Short.
 Zbraň bola predložená v rámci zbraňovej amnestie

 

 

 

V poslednom desaťročí stúpol počet nelegálne prerobených zbraní z voľne dostupných zbraní získaných ich reaktiváciou napr. z expanzných zbraní, zbraní typu flobert, atď. Veľký vplyv na držbu nelegálnych zbraní do budúcnosti bude mať aj radikálna zmena zákona o zbraniach a strelive, ktorá posunie niektoré kategórie zbraní z voľne predajných (od 18 rokov) na registrované zbrane. Možno očakávať, že nie všetci si splnia povinnosť registrovať zbraň, čím počet nelegálnych zbraní znova porastie, tak ako tomu bolo v minulosti pri registrácii perkusných revolverov.

 

Všeobecne možno konštatovať, že účinnosť amnestií na zníženie počtu zbraní nie je zanedbateľná, ale k celkovému počtu zbraní v nelegálnej držbe sa javí nízka. Je ťažké predpokladať, či ešte niekedy bude vôľa zodpovedných inštitúcií siahnuť po zbraňovej amnestii. Mnohé ukáže práve novela zákona o zbraniach strelive, ktorá by mala prísť do účinnosti v priebehu roka 2019.

 

text a foto: Ing. Mário Adamík, PhD. 

Článok je chránený autorským zákonom !