Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Amnestia 2014-2015

Poslanci NR SR schválili vládny návrh novely zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, nebude za dobrovoľné odovzdanie nelegálne držanej zbrane alebo streliva hroziť stíhanie za trestný čin nedovolené ozbrojovanie.

Schválenou právnou úpravou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa vkladá „Zánik trestnej činnosti nedovoleného ozbrojovania od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015“, má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie možnosť dobrovoľne odovzdať do úschovy zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Počas tohto obdobia zaniká trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním zbrane alebo streliva.

Osobe, ktorá dobrovoľne odovzdá zbraň alebo strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, sa na danom útvare vyhotoví písomné potvrdenie o odovzdaní zbrane alebo streliva. Následne bude zbraň respektíve strelivo prostredníctvom oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru, v pôsobnosti ktorého bola zbraň respektíve strelivo dobrovoľne odovzdané, zaslané na znalecké skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, kde sa každá zbraň podrobí kriminalistickej expertíze - skúmaniu, či s ňou nebol spáchaný trestný čin. Ak sa potvrdí, že zbraň nebola použitá pri trestnej činnosti, ten, kto ju odovzdal, bude môcť požiadať o jej zaevidovanie alebo previesť na inú oprávnenú osobu, v lehote do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú oprávnenú osobu v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktorého správcom je ministerstvo.

Amnestia pomôže znížiť počet nelegálne držaných zbraní a streliva a uľahčí identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním rôznej trestnej činnosti. Pri prvej a druhej zbraňovej amnestii v SR v rokoch 2005-2006 a v rokoch 2009-2010 občania odovzdali takmer 8000 zbraní.

text: RNDr. Peter Jabrocký, PhD.