Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Pravidlá

Podmienky inzercie, informácie o osobných údajoch a používaní Cookies si prečítajte 

- Všeobecné podmienky - 

Osobné údaje pri registrácii a pri pridaní inzerátu aj bez registrácie:

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo)
podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon
o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb (inzercie) na portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ
spracováva osobné údaje i za účelom informovania o službách prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby
prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za
informačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním
e-mailu na adresu ezbrane@gmail.com.

Osobné údaje používateľa cielene neposkytujeme tretím osobám, avšak používateľ si je vedomý toho, že jeho
osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám za
účelom poskytovania služieb portálu (google, facebook).

Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (ak je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to
bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s
prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa.

Údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ uchováva len meno, priezvisko, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo Používateľa, ktoré si
Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu alebo zverejnil v inzeráte.

Inzerát používateľa bude zobrazovaný po dobu 50 dní, pokiaľ používateľ nepožiada o výmaz inzerátu.
Používateľ (registrovaný aj neregistrovaný) môže požiadať o výmaz podaného inzerátu aj pred
uplynutím 50 dní od uverejnenia inzerátu na adresu ezbrane@gmail.com.

Používaním služby (inzercie) používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. 
Používateľ zadaním mena, e-mailu, resp. telefónneho čísla pri podaní inzerátu zároveň súhlasí s ich uverejnením v inzeráte.

Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov týkajúcich sa prípadných chýb (resp. iných nezrovnalostí)
obsahu podaného inzerátu, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním Portálu. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov
môže používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na adresu ezbrane@gmail.com.

Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať
informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

PARTNERI