Pravidlá
 1. Inzercia slúži na bezplatné zverejňovanie občianskej inzercie a je určená výhradne občianskej inzercii a nie je prístupný na inzerovanie podnikateľskej činnosti. (V prípade, že máte záujem o propagáciu svojej podnikateľskej činnosti  napíšte nám email a poskytneme vám reklamný priestor). Rovnako nie je povolené ani opätovné zverejňovanie jedného inzerátu, pokiaľ sa ešte na hlavnej stránke nachádza jeho predchádzajúca verzia.
 2.  Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. Za neprípustné považujeme aj inzeráty, ktoré sú celé, alebo ich značná časť, napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI.
 3. Zverejňovanie inzercie na portáli je bezplatné.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, našimi pravidlami inzercie alebo dobrými mravmi.
 5. Prevádzkovateľ má právo zmazať, presunúť, alebo upraviť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje s pravidlami inzercie.
 6. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 50 dní potom sa automaticky vymaže.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Administrátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním inzercie. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb inzercie alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia svoje služby upravovať alebo inovovať.
 12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

HĽADAJ NA STRÁNKE

PARTNERI